วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กล้วยอบน้ำผึ้งบ้านป่ายางเหนือ

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งบ้านป่ายางเหนือ
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มกลุ่มผลิตกล้วยอบน้ำผึ้ง ตำบล ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2532 โดยนำกล้วยน้ำว้าไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองและได้รับความนิยมมาก ปี 2533 รับซื้อกล้วยตากที่บรรจุใส่ถุงแล้วไปขายส่งตามตลาดสี่มุมเมือง และสถานที่ต่าง ๆ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจึงได้รับซื้อกล้วยดิบในชุมชนท่าฬ่อและนำมาผลิตเองตีตราแม่ตะ เพียนเป็นสัญลักษณ์ และในปี 2539 ได้รับมาตรฐาน อย. จากสาธารณสุข

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก

1.กล้วยในปัจจุบันนี้มีราคาต่ำ และไม่ค่อยเป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไป

2.ผลผลิตหลายๆแบร์นออกสู่ตลาดพร้อมกัน ส่งผลให้ราคาตกต่ำลง เนื่องจากปริมาณมากเกินกว่าความต้องการของตลาดจะรองรับได้

2) ค่าขนส่งสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน การแข็งตัวของค่าเงินบาท ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

3) ขาดแคลนแรงงาน ส่วนใหญ่จะย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมภายใน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่ายางเหนือมีสมาชิก 24 คน มีกิจกรรมการแปรรูปกล้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ลงทุนน้อย แต่สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต จากกล้วยน้ำว้าราคาหวีละไม่กี่บาท หรือแทบจะไม่มีคาเมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว มีชาวบ้านทีบ้านป่ายงาเหนือได้นำมาตาก และเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าขนม หลายท่านคงทราบดีว่ากล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณอย่างไร เป็นสุดยอดอาหารผลไม้พื้นบ้านที่ทรงคุณค่า

วิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 630304-A001

ผลิตภัณฑ์ (Product)

กล้วยอบน้ำผึ้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กล้วยอบน้ำผึ้ง (221249)

ขนาด (Size : cm)

กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร

น้ำหนัก (Weight : g)

500 กรัม

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

ระดับดาว :

มาตรฐาน อย : 63-2-02144-2-0001

วัตถุดิบที่ใช้

กล้วยน้ำว้า, น้ำผึ้งวิเคราะห์ด้านราคา (Price Analysis)

ราคาขายส่ง 27 บาท

ราคาขายปลีก 35 บาทด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place Analysis)

1 จำหน่ายบริเวณที่ทำการชุมชนบ้านป่ายางเหนือ

2 จำหน่ายบริเวณงานแสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3 จำหน่ายที่ร้านขายของชำและร้านขายของฝากในเขตบ้านป่ายางเหนือ

4 จำหน่ายที่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น เขื่อนภูมิพลวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)

1.คู่แข่งทางตรง

กล้วยอบน้ำผึ้งบ้านป่ามะม่วง อ.บ้านตาก กล้วยอบน้ำผึ้งบ้านแม่ระมาด จ.ตาก

2.คู่แข่งทางอ้อม

ผลิตภัณฑ์จากกล้วยประเภทอื่น เช่น กล้วยอบ กล้วยตาก กล้วยปิ้ง

วิเคราะห์คู่แข่งในตลาด

ข้อได้เปรียบการแข่งขัน

1. คุณภาพของสินค้า กล้วยอบน้ำผึ้งบ้านป่ายางเหนือ มีรสชาติที่ดีกว่าเจ้าอื่น มีสรรพคุณทางยาบำรุงสุขภาพเพราะมีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม มีอายุการเก็บรักษาที่นานกว่าเจ้าอื่น

2. มีความพิถีพิถันในการผลิตสินค้า ที่เน้นทุกขั้นตอนการผลิตจึงทำให้คุณภาพของสินค้า ดีกว่าเจ้าอื่นการแบ่งส่วนตลาด

ผู้บริโภคอยู่ชนบท รายได้ขั้นต่ำถึงปานกลาง พฤติกรรมชอบรับประทานอาหารว่าง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มชาวบ้าน นักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างประเทศช่วง อายุประมาณ 18 ปี ถึง 35 ปี เป็นกลุ่มระดับ C+ มีรายได้มากกว่า15,000 ขึ้นไปต่อ ผู้ป่วยทั้งที่รักษาตัวที่บ้าน และในโรงพยาบาล ที่ต้องการทานของหวาน ร้านค้าทั่วไปในอำเภอสามเงาและอำเภอใกล้เคียง ต่างจังหวัด เช่น ลำปาง กำแพงเพชร ฯลฯ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)จุดแข็ง (Strength)

1. กล้วยอบน้ำผึ้ง มีแหล่งวัตถุดิบภายในหมู่บ้าน และหาได้ง่าย ทำให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบต่ำ

2. ผู้ผลิตมีประสบการณ์ยาวนานทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน

3. วัตถุดิบมีคุณภาพทำให้สินค้าทำให้กล้วยอบน้ำผึ้งของบ้านป่ายางเหนือไม่อ่อนหรือแข็งจนเกินไป

จุดอ่อน (Weekness)

1. กล้วยอบน้ำผึ้งบ้านป่ายางเหนือไม่เป็นที่รู้จักของคนนอกเขต

2. จำนวนช่องทางจัดจำหน่ายน้อยเกินไป

3. เงินทุนหมุนเวียนและรายได้ต่อปีน้อย ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินไปได้ช้า

4. บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

โอกาส (Opportunity)

1. นโยบายของรัฐบาลที่มีส่วนเกื้อหนุน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ กองทุนหมู่บ้านแห่งละ 1 ล้านบาท การจัดตั้งธนาคารประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย การพักชำระหนี้เกษตรกร

2. มีการทำเว็บไซต์ (http://www.payangbanana.blogspot.com/ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเผยแพร่และขายสินค้าของทุกตำบล ทำให้กล้วยอบน้ำผึ้งหมู่บ้านป่ายางเผยแพร่สู่ประชาชนมากขึ้น

3. คนส่วนมากนิยมสินค้าชุมชน เพราะมีคุณค่าและราคาไม่แพง

4. ทางจังหวัดกำลังจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพลจะเป็นโอกาสให้กล้วยอบน้ำผึ้ง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นอุปสรรค (Threat)

1. เศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้อัตราในการซื้อลดลง

2. นักท่องเที่ยวน้อยลง เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ